BUCHSTABE: V
            VELTINS          
        VELTINS           
        VELTINS           
        VETTER        
        VELTINS           
VEB LEIPZIG
VEB Karl Marx
VULKAN
VOGEL
VIELANKER
VLB
        VELTINS